Fortsättningskurs i Svampkunskap - distans halvfart (50%)


Kursens syfte och mål

Kursens syfte och övergripande mål är att deltagarna ska bibringas mer omfattande och djupare kunskaper, färdigheter och förståelse för utmaningarna  inom svampkunskap och mykologi.


Kunskap och förståelse

 • för svampars roll och betydelse inom ekologi, biologi, naturvård, skogs- och lantbruk, matlagning, kultur och religion.

 • för mykologi som kunskapsområde och vetenskap.


Färdighet och förmåga

 • att i praktik och teori kunna använda förvärvade färdigheter inom svampkunskap och mykologi.


Snabbfakta

Kurstyp: Distans

Kurslängd: 1 termin

Studietakt: halvfart (50%), omfattning 320 timmar.

Kurstid: 14 januari - 3 maj 2019, 16 veckor

Sista ansökningsdag: 13 december 2018. Ansök HÄR!

Antal platser: 25 st.

Förkunskapskrav: god studievana, goda kunskaper i svenska, genomgången Grundkurs i Svampkunskap (eller motsvarande) samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Kostnad: Litteratur 300 kr.

Kursnivå: Gymnasienivå

Kurssamordnare: Anna Fridell Talvitie

Lärare på kursen: Aleks Tudzarovski och Patrick Björck. 


Utförlig information


Pedagogik

Undervisningen är upplagd i lektionspass inom varje delområde där varje enskilt moment börjar med gemensam genomgång av innehållet och vad som är kärninnehåll. Förutom förinspelade videoklipp förekommer text- och bildbaserat virtuellt studiematerial som kompletterar litteraturen, Svampar, En fälthandbok (Ryman/Holmåsen). Studierna genomförs dels individuellt och dels i form av gruppstudier i projektform där redovisning sker i slutet av varje delkurs. En icke-obligatorisk kursträff ingår.


Språk

Kursen hålls på svenska, dock kan det förekomma studiematerial på engelska


Genomförande

Studierna bedrivs under sexton veckor på distans och med halvfart. Man bör som kursdeltagare se till att avsätta motsvarande tid för litteraturstudier, uppgifter och digitala träffar i studiegrupper. Studieformen gör att kursdeltagarna till största delen kan lägga upp studierna utifrån sin personliga situation vad gäller till exempel tid, arbete och familj.


Intyg

Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.


Studietakt

Halvfart (50%), vilket motsvarar i genomsnitt 20 timmar per vecka.


Kursinnehåll

1 Introduktion till kursen, 20 timmar

 • I denna delkurs ska du få kunskap om de olika verktyg vi kommer att använda under kursen och om hur studierna kommer att genomföras. Vi utgår från Google Classroom som miljö, via ett eget deltagarkonto.

 • Tidsperiod: v. 3

 • Studiematerial: Google Suites for Education, via Google Classroom.

           

2 Fördjupning i svampkunskap och mykologi, 40 timmar

 • I denna delkurs ska du få en mer omfattande bild av vad som ingår i ämnesområdet.

 • Tidsperiod: v. 4-5

 • Studiematerial: Litteratur och webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

3 Mykologins ställning idag, 20 timmar

 • I denna delkurs får vi en överblick över hur vetenskapen utvecklats och var den står idag.

 • Tidsperiod: v. 6

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.


4 Hur fungerar svampar?, 20 timmar

 • I denna delkurs ska du få en djupare förståelse för vad en svamp faktiskt är ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv, hur de fungerar och varför svampar just därför har en grundläggande betydelse för allt liv på jorden.

 • Tidsperiod: v. 7

 • Studiematerial: Webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

5 Bestämning av svamp; repetition, 20 timmar

 • I denna delkurs ges en repetition över hur man bestämmer svamp med olika verktyg -makromorfologi, mikroskopi, DNA-analys, och vi diskuterar tillförlitligheten hos och nyttan av olika typer av bestämning.

 • Tidsperiod: v. 8

 • Studiematerial: Litteratur och webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

6 Bestämning av svamp; fördjupning, 20 timmar

 • I denna delkurs ska går vi djupare in på hur olika typer av bestämning kan användas och vi går igenom olika typer av bestämningsresurser. Vi diskuterar också hur man kan förhålla sig till den nya taxonomin.

 • Tidsperiod: v. 9

 • Studiematerial: Litteratur och webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

7 Svampars biokemi, 20 timmar

 • I denna delkurs ska du få förståelse för hur den “kemiska fabriken” i svampar fungerar och vilken nytta vi kan ha av de olika organiska föreningar som svampar producerar -som pigment, medicin, födokälla och så vidare.

 • Tidsperiod: v. 10

 • Studiematerial: Litteratur och webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.


8 Svampars roll i ekosystem och i naturvård, 20 timmar

 • I denna delkurs ska du få en djupare bild av svampars roll i naturen och som indikator- och signalarter i naturvård.

 • Tidsperiod: v. 11

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

9 Svampar i människans tjänst -för nytta och för nöje. 20 timmar

 • I denna delkurs ska du få en djupare bild av svampens roll för människan som mat, medicin och drog liksom för svamp som hobby.

 • Tidsperiod: v. 12

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

 

10 Svampgifter och giftiga svampar, 40 timmar

 • I denna delkurs går vi igenom grunderna i mykotoxikologi och diskuterar hur och varför vissa svampar producerar toxiner och hur dessa toxiner fungerar

 • Tidsperiod: v. 13-14

 • Studiematerial: Webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

11 Trädkurs. 20 timmar

 • I denna delkurs går vi igenom olika mycorrhizaförhållanden och vilka träd, buskar och örter som är mycorrhizapartners. Vi har också en liten “trädskola”.

 • Tidsperiod: v. 15-16

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

12 Svamp som folkbildning -introduktion till svamppedagogik. 20 timmar

 • I denna delkurs diskuterar vi svamp som fritidssysselsättning och svamp i sociala media. Hur och varför folkbildar vi om svamp? Vad kan vara målet? Och vad är syftet?

 • Tidsperiod: v. 17

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.

13 Svamp för alla - kursavslutning. 20 timmar

 • I denna delkurs undersöker vi vad svamp betyder för olika individer. Samma intresse kan ha helt olika inriktning, mål och betydelse. Hur förhåller vi oss till andras intressen? Kan det finnas målkonflikter och hur löser vi i så fall dessa?

 • Tidsperiod: v. 18

 • Studiematerial: webbaserat material som är tillgängligt via Google Classroom.
Kunskapsredovisning

Redovisning av inhämtade kunskaper sker dels genom enskilda redovisningar och dels genom gruppredovisningar. Redovisning sker dels i skriftlig form men också i form av filmer, bild- och ljudklipp. Hemstudier genomgås muntligt i grupp. I kursen ingår både teoretiska och praktiska prov samt instuderingsfrågor och enskilda uppgifter -samt projektarbeten i grupp- som lämnas in för respons från lärarna. Inom vissa kursmoment har vi också diskussioner i storgrupp.


Studerandeinflytande

På Åsa folkhögskola är det viktigt att den studerande själv har och tar ansvaret för sitt lärande. Gruppen är den viktiga arbetsformen. Man lär inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med sina kursdeltagare. Detta ger stor möjlighet att påverka form och innehåll.


Lärare och kurssamordnare

Lärare:

Aleks Tudzarovski är amatörmykolog och administratör för nordens största facebookgrupp med svampinriktning, Svamp-klapp. Aleks har sedan flera år både plockat matsvamp, svamp ur ett vetenskapligt perspektiv. Aleks och Patrick driver tillsammans “Svamp för alla” som erbjuder svampkurser för såväl nybörjare som mer avancerade svampplockare.


Patrick Björck är amatörmykolog och grundare av nordens största facebookgrupp med svampinriktning, Svamp-klapp. Patrick är en van matsvampsplockare med erfarenhet sedan barnsben av nordisk funga.  Patrick driver tillsammans med Aleks “Svamp för alla” som erbjuder svampkurser för såväl nybörjare som mer avancerade svampplockare.


Anna Fridell Talvitie är kurssamordnare.

 


Kursperiod och längd

14 januari - 3 maj 2019, 16 veckor.


Studieform

Google Classroom kommer att användas som kommunikationsplattform vid distansstudierna och alla antagna deltagare får ett skolkonto i G Suite for Education.

Att studera på distans innebär att:

 • du har frihet i studierna vad gäller tid och rum

 • du ingår i en studiegrupp tillsammans med andra som studerar på samma sätt

 • du studerar hemifrån och kommunicerar med dina studiekamrater och dina lärare via dator (eller motsvarande)

 • du måste ha tillgång till dator med internetuppkoppling.

Kursen är en ren distanskurs utan närträffar för att tillgängliggöra folkbildning för det stora flertalet.


Antagningsprocessen

Antagningsprocessen bygger på diskussioner mellan kurssamordnare och kursledare kring de kompletta ansökningar som inkommit i rätt tid. Vi söker efter ambition och stort intresse för svamp och svampkunskap. Antagningar kommer att ske löpande under ansökningstiden. Antagningsbesked lämnas senast 21 december 2018.


Kostnader

Kostnader för läromedel: ca 300 kr.

Litteratur: “Svampar - En fälthandbok”, Sven-Gunnar Ryman och Ingmar Holmåsen, Stenströms bokförlag 1992, ISBN 9789186448318


Förkunskaper

Genomgången Grundkurs i Svampkunskap eller motsvarande kunskaper som bedöms minst likvärdiga, bifoga intyg/betyg med ansökan.

 • God studievana

 • Goda kunskaper i svenska

 • Tillgång till dator med internetuppkoppling.


Ansökan

Ansökan görs digitalt här, sista ansökningsdag: 13 december 2018.


För att vi ska behandla din ansökan måste den vara komplett med personbevis och motivering till att få en plats på kursen. Har du inget personbevis kan du beställa ett från Skatteverket - länk!

 

Antal platser

25 st. platser.


Kontakt

För frågor om kursen, kontakta kurssamordnare Anna Fridell Talvitie, tel: 0157-695 30 eller e-post.